Privatumo politika

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

1.1. Advokatas Edmundas Rusinas (toliau tekste- Advokatas) yra pas jį tvarkomų asmens duomenų valdytojas, kuris užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

1.2. Informacija apie Advokatą: advokatas Edmundas Rusinas, Advokato Edmundo Rusino kontora/ADER, Panerių g. 38A, Vilnius, Lietuva. Interneto svetainės adresai: www.kelioniuadvokatas.lt, www.ader.lt, el. paštas: e.rusinas@ader.lt, tel. +370 5 270 00 03, mob. tel. +37061231810.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste- BDAR).

1.4.Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisėtumo sąlygas, Advokato tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

2.1. Advokatas, veikdamas kaip duomenų valdytojas, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

2.1.1. Teisinių paslaugų teikimo sutarties sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

2.1.1.1. teisinių paslaugų teikimo sutarties sudarymui;

2.1.1.2. kitų pagal sudaromą Teisinių paslaugų teikimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

2.1.2. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies c) punktas), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau tekste- PPTFPĮ) 9 straipsnio 1 dalis).

3. ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

3.1. Advokatas Teisinių paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:

3.1.1. vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą informaciją, kuri yra reikalinga pareigų, įtvirtintų sutartyje, vykdymui ir teisių įgyvendinimui pagal galiojančius teisės aktus.

3.2. Advokatas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:

3.2.1. vardą, pavardę, asmens kodą, pilietybę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), duomenis apie einamas viešąsias pareigas ir (ar) ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis, įrašus sankcijų sąrašuose ir kituose registruose, pajamų gavimo šaltinį;

3.2.2. juridinio asmens vadovo, akcininkų (naudos gavėjų) vardą, pavardę, asmens kodą, pilietybę, gyvenamosios vietos adresą, akcijų dalis, duomenis apie einamas viešąsias pareigas ir (ar) ryšius du politiškai pažeidžiamais asmenimis, įrašus sankcijų sąrašuose ir kituose registruose.

3.3. Advokatas tvarko asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas savanoriškai pateikia Advokatui paprastu paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Advokato paslaugų teikimo vietą arba interneto svetainėse www.kelioniuadvokatas.lt, www.ader.lt.

3.4. Duomenų subjekto asmens duomenys Teisinių paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Duomenų subjekto asmens duomenys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu saugomi 8 metus nuo sutarties pasibaigimo. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4.1. Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

4.2. Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų Teisinių paslaugų vykdymo ar suteikimo (pavyzdžiui, teismams, notarams, antstoliams, viešojo administravimo subjektams ir kt.).

4.3. Informacija apie šioje Privatumo politikoje nurodytus sudaromus sandorius, su jais susijusias įtartinas pinigines operacijas bei kita informacija gali būti perduota Finansinių nusikaltimų tarnybai ar kitai priežiūros institucijai pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 23 straipsnio 3 dalį. Šiame punkte nurodyti sandoriai apima: nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo ar pardavimo sandorius; pinigų, vertybinių popierių ar kito turto valdymo sandorius; banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ar valdymo sandorius; įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimo sandorius; patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius.

5. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

5.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Advokatą dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

5.1.1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

5.1.2. teisę susipažinti su duomenimis;

5.1.3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

5.1.4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

5.1.5. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

5.1.6. teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);

5.1.7. teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

5.2. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Advokatą duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu: el. paštas: e.rusinas@ader.lt. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens

5.3. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti šios formos prašymą.

5.4. Advokatas, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6. Interneto svetainė

6.1. Mūsų interneto svetainėse www.kelioniuadvokatas.lt, www.ader.lt naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

6. 2. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintus slapukus:

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisSlapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)Galiojimo laikas
_gaŠį slapuką įdiegia „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informacijąAnalitinis2 metai
_gidŠį slapuką įdiegia „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informacijąAnalitinis1 diena
_gatSlapukas naudojamas užklausų srauto valdymuiAnalitinis1 metai
_cookie_notice_acceptedIšsaugo dabartinio domeno naudotojo slapuko sutikimo būsenąBūtinas1 metai

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Advokatas pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023-06-03